Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2.    Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4.    Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MEDIDO;
5.    Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem medido.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MEDIDO a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem medido.pl.
2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.    Sklep internetowy MEDIDO, działający pod adresem medido.pl, prowadzony jest przez INES Sp. z o. o., Jana Pawła II, 135, 35-317, RZESZÓW, NIP: 813-03-34-548, REGON: 005133250, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez SAD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO, pod numerem 0000071145, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł.
4.   Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@medido.pl, pisemnie (adres: INES Sp. z o. o. ul. Jana Pawła II 135, 35-317 Rzeszów) lub telefonicznie: tel. 17 777 01 28. Kontakt telefoniczny możliwy jest  17 777 01 28 .
Koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość wg tabeli opłat operatora.  
5.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
§  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
§  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
§  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
6.    Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Sprzęt teleinformatyczny korzystający z zainstalowanej na nim przeglądarki internetowej.
7.    W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
8.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MEDIDO zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
9.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu medido.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
MEDIDO może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
2.    podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
3.    dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
4.    dopuści się innych zachowań niezgodnych  z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MEDIDO.
Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MEDIDO.
5.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
6.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
§  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
§  niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
§  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
§  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
§  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MEDIDO,
§  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową medido.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MEDIDO Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
8.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu medido.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
9.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient ma możliwość dostępu do listy złożonych zamówień w ramach konta, po uprzednim zalogowaniu.

V. Dostawa

1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2.    Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
§  Firm kurierskich,
§  Paczkomatów,
§  Usługi Paczka w Ruchu,
§  Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym: INES Sp. z o. o., Jana Pawła II, 35-317 RZESZÓW, POLSKA.
3.    Koszty dostawy wynoszą: Koszt dostawy podany jest na stronie: https://medidor.pl/Wysylka-cterms-pol-48.html . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4.    Termin realizacji dostawy wynosi Czas dostawy podany jest na stronie: https://medidor.pl/Wysylka-cterms-pol-48.html i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dodatkowo termin realizacji zamówienia zostanie wskazany w czasie składania Zamówienia.
5.    Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.
W przypadku zawarcia umowy sprzedaż na rzecz Konsumenta Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności praw Konsumenta z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Jednakże niezwłoczne zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
6.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Towarów, wynikające z zaistnienie siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia bądź podania błędnego albo niedokładnego adresu dostawy, jak również w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem pod podanym adresem e-mail lub telefonu.

VI. Ceny i metody płatności

1.    Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2.    Klient ma możliwość uiszczenia ceny poprzez:
§  Usługę PRZELEWY24,
§  Przelew bankowy,
§  Opłata przy odbiorze zamówienia.
3.   Każdorazowo bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie Towaru wraz z podatkami, a także wszelkich obciążających go opłatach za dostarczenie Towaru oraz o wszelkich ewentualnie innych obciążających go kosztach związanych ze złożonym zamówieniem.
4. Towary dostępne są w cenach regularnych (tj. cenach, które płaci Klient, jeżeli towar nie jest objęty rabatem, promocją, upustem, itd.) oraz w cenach promocyjnych (tj. cenach, które ostatecznie płaci Klient po przyznaniu mu przez Sklep korzyści wynikających w szczególności z rabatu, promocji, upustu).
6.   Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
7.    Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Treść jest przedstawiona tutaj:
Kliknij.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar zgodny z umową.
Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
1)  opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sklep najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sklep wykaże, że:
  a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  b) przed zawarciem umowy sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
  W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 (dwóch) lat  od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia określony przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową, w zakresie o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
  Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
  a) zostało ono przeprowadzone przez Sklep lub na jego odpowiedzialność,
  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sklep.
   
  Reklamacje można składać:
  §  na piśmie na adres: INES Sp. z o. o., Jana Pawła II, 35-317, RZESZÓW,
  §  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@medido.pl.
   
  W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady; oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
   
  Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
  Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności  w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzeni towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sklepu uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.
  Konsument udostępnia Sklepowi towar podlegający naprawie lub wymianie. Sklep odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
  Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sklep demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
  Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli towar jest niezgodny z umową, gdy:
  a) Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  b) Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony w postaci żądania naprawy lub wymiany,
  e) z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  Sklep zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
  Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
  Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
  W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar do Sklepu na jego koszt. Sklep zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  W razie odstąpienia od umowy Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.
  Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:
  Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.

IX. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (zwanego dalej: RODO) informujemy, że:
1.    Administratorem danych osobowych Klienta jest INES Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana Pawła II 135, 35-317 Rzeszów, nr tel. 17 229 18 55.
2.    Administrator powołał Koordynatora Ochrony Danych , z którym można się skontaktować pod adresem: rodo@ines.rzeszow.pl.
3.    Dane osobowe Klienta przetwarzane będą na podstawie:
a.    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu związanym z realizacją zamówień Klienta składanych w sklepie internetowym lub stacjonarnym.
b.    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z realizacją reklamacji.
c.     art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu związanym z założeniem i utrzymaniem Konta Klienta w sklepie internetowym- w sytuacji gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
d.    art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przekazywania ofert marketingowych o nowościach i promocjach w sytuacji gdy Klient wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
4.    Dane osobowe Klienta:
a.    gdy są przetwarzane w celu związanym z realizacją zamówień Klienta składanych w Sklepie - będą przetwarzane do czasu wypełniania prawnych lub uzasadnionych obowiązków Administratora danych osobowych, jako podmiotu realizującego zamówienia Klienta.
b.    gdy są przetwarzane w celu realizacji reklamacji- do zakończenia postępowania reklamacyjnego oraz okresów związanych z dochodzeniem roszczeń w tym zakresie.
c.     gdy są przetwarzane w celu związanym z założeniem i utrzymaniem Konta Klienta w sklepie internetowym, do momentu zamknięcia konta lub wycofania zgody.
d.    gdy są przetwarzane w celu wysłania drogą elektroniczną ofert marketingowych o nowościach i promocjach, do momentu wycofania zgody.
5.    Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi niezbędne do wykonania zawieranych z Klientem umowy lub świadczonej usługi, w tym usługi informatyczne, prawne i księgowe, pocztowe, kurierskie oraz bankowe w zakresie realizacji płatności. Dane osobowe mogą być przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia, jeżeli zaistnieje sytuacja sprzedaży refundowanej.
6.    Klient posiada prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody - na zasadach wskazanych w RODO.
7.    Klient posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest:
a.    dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia Klienta. Brak podania danych osobowych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.
b.    obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
c.     dobrowolne lecz służące do utworzenia i korzystania z konta Klienta w sklepie internetowym
d.    dobrowolne lecz służące do skorzystania przez Klienta z marketingu towarów, promocji i usług dostępnych w Sklepie.

X. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

MEDIDO nie jest producentem Towarów i na sprzedawane Towary nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    MEDIDO podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2.    Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@medido.pl
3.    W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
4.    Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
§  Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
§  Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
§  Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2.    Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XIII. Postanowienia końcowe

1.    Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MEDIDO a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
3.    Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, z tym zastrzeżeniem że zmiany nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed opublikowaniem zmiany Regulaminu.
4.    Zmiana Regulaminu zostanie dokonana w sposób umożliwiający Klientom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług. Informacja o zmianie regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu.
5.    Treści zmian regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś użytkownicy posiadający konto użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7.    Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta i jego uprawnień tytułu braku zgodności towaru z umową oraz prawa do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.

pixel